یکصدو بیست دقیقه

One Hundred and
Twenty minutes

(2019 - 2023)


-


زنجیر

Zanjir

(2007 - 2020)


-


شناسنامه

Shenasnameh

(2010-2016)


-


گره

Gereh

(2009 - 2010)


-


مهر

Mohr

(2008)


-کودکی

Kodaki

(2006 - 2007)-داستان

Dastan

(2010)